Referat af Generalforsamlingen 2016

 

 

Munkebo, den 15. februar 2016

 

Referat

af

 

GENERALFORSAMLINGEN

I

MUNKEBO BÅDELAUG - Kulturhuset indgang Troels Állé 4

 

LØRDAG DEN 13. februar  2016 kl. 10.00

 

 

 

  1. 1.        Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.

 

Oluf blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter gældende regler, samtidig godkendtes dagsordenen.

 

  1. 2.     Valg af stemmetællere.

 

Stemmetællere blev: Trine – Alan - Robert

 

  1. 3.     Formanden aflægger beretning.

 

Efter sidste generalforsamling har vi afholdt følgende:

Arbejdslørdag: 28 marts.

Vi fik indhegnet den nye terrasse. Ryddet op på pladsen, i containeren og i huset.

Standerhejsning: lørdag d 25 april.

Kent og Trine leverede smørrebrød, og det blev en god start på sæsonen.

Musikarrangement fredag d 12 juni.

Saltvandskoret startede, derefter en duo og sidst et jazzorkester. Arrangementet balancerede. Vejret var ikke for godt.

Sankt Hans: Var en tirsdag, så vi havde ikke det store arrangement. Palle Hansborg holdt talen. Bålet var flot på vores nye flåde, brændet havde vi skaffet forskellige steder i byen.

Pålidelighedssejlads: lørdag d 15 august:

Sejladsen gik godt, vejret var meget bedre end forrige år. Peter P. vandt. Formanden sørgede for et festligt indslag; da vi kom i havn endte jeg i ”baljen”. På havnen grillede Claus, og hjælpere, en gris. Den blev god, men sværen blev lidt sort, han har lovet at den bliver bedre i år.

Røgdag. lørdag d 5. september: Tommy Røg og hjælpere sørgede igen i år for gode røgede makreller og sild.  Vi havde besøg af veteranbilerne, der normalt deltog ved Fjordens dag.

Desværre aflyste arrangørerne af Fjordens Dag, vores deltagelse.

Standerstrygning: lørdag d 10 oktober: gik godt og vi fik ål indkøbt på nettet (en lidt blandet fornøjelse, som ikke skal gentages).

Julefrokost lørdag d. 28 november: Havde vi købt ved Salt og Peber, det blev en lidt lang frokost med forsinkelser, maden var god, men der indløb en del klager bagefter, da det ikke var en traditionelt julemenu.

Flådefest:

Vi har i denne sæson bygget en ny flåde til Sankt Hans bålet, Generalforsamlingen i 2015 vedtog et budget på 25.000 kr., til at bygge denne for.

Nogle af vores medlemmer havde en god kontakt ude på Lindø, og kunne skaffe materialet og fik lov til at bygge ude på værftet for under 2.000 kr.

Derfor har jeg som formand for Bådelauget sagt, at når flåden er færdig ville vi give en god frokost med drikkelse til de medlemmer der havde deltaget i byggeriet. Denne frokost blev afholdt lørdag den 23-1-16.

Desværre har der været en del palaver i krogene over denne frokost, men ingen har klaget direkte til mig, så hvorfor de klager ved jeg ikke.

Jeg vil gerne takke alle medlemmer der har hjulpet med frivilligt arbejde for klubben, det er det, der gør os til et godt Bådelaug, der er sjovt at være medlem af. 

Afgående formand Keld Lynnerup.

 

 

  1. 4.     Kassereren aflægger beretning vedr. det reviderede regnskab.

 

Poul Erik gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt af generalforsamlingen

 

 

  1. 5.     Behandling af indkomne forslag.

Forslag fra Lars Jensen og Gitte Westergaard ang. belønning af frivilligt arbejde. Forslaget blev kædet sammen med bestyrelsens forslag om samme emne. Der var en god og konstruktiv debat der endte med, at den nye bestyrelse arbejder videre med sagen, og evt. nedsætter en arbejdsgruppe.

Bestyrelsen konkluderede, at der ikke var noget der kunne vedtages, og frafaldt sit forslag.

Det er en god ting hvis de arbejdsopgaver, der tænkes udført oplyses i klubhuset, således man kan skrive sig på.

 

Bestyrelsen ønsker sig en liste over medlemmers navne adresser, fødselsdag og år ( til gaver ved runde dage ) mail adresse, og evt. medlemsnummer.

 

Johnny ønskede nærmere information ang. kursus i brug af hjertestarter. Bestyrelsen tager kontakt til Martin og finder dato også til førstehjælpskursus.

 

Formanden bad om tilkendegivelse af bestyrelsens mulighed for, at bruge 30.000 kr. på tag på terrassen.

Skriftlig afstemning.

33 ja          3 nej          1 blank

 

6.  Valg af Formand.  (Keld modtager ikke genvalg) 2 år.

 

Ny formand blev Johnny Serritslev, som blev enstemmigt valgt.

 

 

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. Robert er på valg (modtager ikke genvalg) 1 år. Mads på valg 2 år.

 

Kent valgt for 1 år uden afstemning.

 

Mads og Jan blev opstillet.

 

Skriftlig afstemning

Mads 12    Jan 25        1 blank

 

Jan er nyt medlem i bestyrelsen.

 

8.  Valg af bestyrelsessuppleant 2 år.

 

Mads valgt uden afstemning.

 

9.  Valg af revisor og revisorsuppleant:

 

Dorte er på valg.

Dorte og Roald blev opstillet.

Skriftlig afstemning.

Dorte 23    Roald 12    1 blank

 

Dorte valgt for 2 år

 

Revisorsuppleant Flemming på valg.

 

Flemming valgt uden afstemning.

 

10. Eventuelt.

 

Claus L. partoutkortholdere kan de evt. blive medlemmer. Den nye bestyrelse ser på det.

 

Gitte G. efterlyste referater fra bestyrelsesmøder, og en afklaring af forslag fra sidste generalforsamling ang. passive medlemmer. Forslag fra John, Roald og Kent.

 

Claus W. spurgte til Ladbyskibet og broen hos os. Oluf sagde, at skibet bliver færdig til tiden, men broen vides ikke mere.

 

Lotte spurgte til § 6 og 7, dette blev afklaret.

 

Judith og Claus ønskede, at regnskabet på visse punkter skulle være mere præcise, bl.a. ølsalg og arrangementer. Kasseren vil gøre dette for fremtiden.

 

Kent har hængt en kalender op i klubhuset, således at man kan stå for ølsalget, når man har tid og lyst.

 

Formanden sagde tak for den tid han havde haft, i alt 10½ år, og til lykke til den nye formand.

 

Oluf takkede for god ro og orden.

 

 

Referent:

 

Gitte Godtfredsen

 

 

15.02.2016

 

 

Dirigent: Oluf Dalgaard                  Formand: Keld Lynnerup

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontingent pr. 01.03.2016:  Kontingentet bedes indbetalt på Kontonr. 5389 Reg.nr. 0242614 Senest 1. marts 2016                                                  

Pensionister kr. 210

Medlemmer u/b kr. 400

Medlemmer m/b kr. 400

Havneleje kr. 300

Ved besked til modtager påføres medlemsnr. og navn.

Venlig hilsen

Kassereren